So Cupcake

3941 South Highland Drive Salt Lake City, UT, Salt Lake City, Utah
/ (801) 274-8300